B.A B.SC (HONS) SEM-V EXAMINATION 2020 ( 10.03.2021) ( 2.00 P.M.)

BA_HONS_BENGALI_Sem-5_DSE-A-1–0293

BA_HONS_BENGALI_Sem-5_DSE-A-2–0294

BA_HONS_EDUCATION_Sem-5_DSE-A-1–0110

BA_HONS_EDUCATION_Sem-5_DSE-A-2–0111

BA_HONS_ENGLISH_Sem-5_DSE-A-1–0128

BA_HONS_ENGLISH_Sem-5_DSE-A-2–0129

BA_HONS_HISTORY_Sem-5_DSE-A-1–0185

BA_HONS_HISTORY_Sem-5_DSE-A-2–0186

BA_HONS_PHILOSOPHY_Sem-5_DSE-A-1-1–0215

BA_HONS_PHILOSOPHY_Sem-5_DSE-A-1-2–0216

BA_HONS_PHILOSOPHY_Sem-5_DSE-A-1-3–0217

BA_HONS_POLITICAL SCIENCE_Sem-5_DSE-A-1–0010

BA_HONS_POLITICAL SCIENCE_Sem-5_DSE-A-2–0011

BA_HONS_SANSKRIT_Sem-5_DSE-A-1–0116

BA_HONS_SOCIOLOGY_Sem-5_DSE-A-1–0037

BA_HONS_SOCIOLOGY_Sem-5_DSE-A-2–0038

BA-BSC_HONS_ECONOMICS_Sem-5_DSE-A-1–0196

BA-BSC_HONS_ECONOMICS_Sem-5_DSE-A-2–0197

BA-BSC_HONS_GEOGRAPHY_Sem-5_DSE-A-1–0559

BA-BSC_HONS_GEOGRAPHY_Sem-5_DSE-A-2–0560